Expedients de planejament urbanístic vigents

Els plans urbanístics (modificacions d PGM, plans especials o de millora urbana, estudis de detall, ordenacions volumètriques...) aprovats de forma definitiva a partir de l'1 de juliol de 2007 es poden consultar en aquesta secció. Està en preparació pujar els expedients aprovats amb anterioritat a aquesta data.

Pla General Metropolità i modificacions

Planejament derivat (plans especials, plans de millora urbana....)

Estudis de detall, ordenacions volumètriques...

Altres expedients